top of page
Terms and Conditions / Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als Consument. Lees deze daarom goed door. 

English translation below.

ARTIKEL 1    DEFINITIES

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 2. Aanvullende Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Raaf Chocolatier worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Raaf Chocolatier;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of Raaf Chocolatier in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

 8. Raaf Chocolatier: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen Raaf Chocolatier en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Website: de webshop van Chocolaterier Raaf, te raadplegen via https://www.raafchocolatier.com/


 

ARTIKEL 2    TOEPASSELIJKHEID

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Raaf Chocolatier en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Raaf Chocolatier en Consument.

 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Raaf Chocolatier voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Raaf Chocolatier zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van Overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 5. Voor toekomstige bestellingen behoudt Raaf Chocolatier zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.


 

ARTIKEL 3    HET AANBOD

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Raaf Chocolatier gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de producten, diensten en/of digitale inhoud die Raaf chocolatier levert. Specifieke producten variëren van kleur of vorm. Raaf Chocolatier kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor afwijkingen in kleur of vorm. 

 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Raaf Chocolatier niet.

 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 


 

ARTIKEL 4    DE OVEREENKOMST

 

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde Algemene Voorwaarden.

 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Raaf Chocolatier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Raaf Chocolatier is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Raaf Chocolatier het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 4. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Raaf Chocolatier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Raaf Chocolatier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 5. Raaf Chocolatier kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Raaf Chocolatier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 6. Raaf Chocolatier is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.


 

ARTIKEL 5    UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 

 1. Wegens de beperkte houdbaarheid van chocoladeproducten de geldende hygiënische voorschriften kan de Consument zich niet beroepen op het herroepingsrecht en kunnen chocoladeproducten niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dus uitgesloten. Iedere aankoop is dus definitief en wordt door Raaf Chocolatier niet teruggenomen.


 

ARTIKEL 6    DE PRIJS

 

 1. Alle op de Website en in andere van Raaf Chocolatier afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

 2. Leverings- en/of bezorgkosten worden duidelijk aan de Consument medegedeeld. De kosten worden in het bestelproces apart weergegeven.

 3. De Consument is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Raaf Chocolatier in haar orderbevestiging heeft medegedeeld.

 4. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Raaf Chocolatier worden gecorrigeerd.


 

ARTIKEL 7    BETALING

 

 1. Betaling van bestelde producten via de webshop van Raaf Chocolatier is mogelijk via online betaalmethode iDEAL (betaaldienst: Mollie). Vanuit het bestelproces wordt de Consument automatisch doorgeleid naar de elektronische betaalomgeving van de bank naar keuze (iDEAL) waar de Consument de betaling kan voldoen.

 2. Raaf Chocolatier kan de betalingsmethoden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website. 

 3. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Consument te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de Consument geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding is te herkennen aan het “slotje” in de onderste statusbalk van de browser.


 

ARTIKEL 8    LEVERING EN UITVOERING

 

 1. Raaf Chocolatier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Raaf Chocolatier kenbaar heeft gemaakt.

 3. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Consument verhaald zullen worden.

 4. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Raaf Chocolatier streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. 

 5. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Consument wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Raaf Chocolatier streeft ernaar vertragingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail, aan de Consument te melden.

 6. Als er niet tijdig geleverd kan worden, brengt Raaf Chocolatier de Consument daarvan op de hoogte voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Indien Raaf Chocolatier dit niet doet, kan de Consument kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaalt Raaf Chocolatier het aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Raaf Chocolatier tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Raaf Chocolatier bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de kwaliteit van de producten ondanks de bestede zorg onvoldoende is, kunnen zowel Consument als ontvanger contact opnemen met Raaf Chocolatier. In overleg wordt naar een passende oplossing gezocht. 

 8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Consument. De producten dienen te worden bewaard op een droge plaats, beschermd tegen vocht en buiten de koeling. De ideale temperatuur om producten te bewaren is (bij voorkeur een constante temperatuur van) 18 graden Celsius. De producten en zijn te gebruiken tot 3 weken na levering. 

 9. Indien de Consument niet aanwezig is, wordt de bestelling bij de buren afgeleverd. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Consument voor de levering van de bestelling.

 10. Gelet op de aard van het product worden postbusadressen niet aanvaard.

 11. Bij temperaturen of voorspelde temperaturen hoger dan 21 graden Celsius behoudt Raaf Chocolatier zich het recht voor om geen leveringen uit te voeren van chocoladeproducten die bij die temperaturen kunnen bederven. De Consument wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 


 

ARTIKEL 9    CONFORMITEIT EN GARANTIE 

 

 1. Raaf Chocolatier staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Raaf Chocolatier er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Consument binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Raaf Chocolatier daarvan in kennis te stellen.

 3. Indien Raaf Chocolatier de klacht gegrond acht, worden na overleg met Consument de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het in Artikel 10 bepaalde aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de door Consument betaalde prijs over het product.


 

ARTIKEL 10    BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. De totale aansprakelijkheid van Raaf Chocolatier voor eventuele schade is steeds beperkt tot het bedrag van de laatste bestelling.

 2. Raaf Chocolatier stelt alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24/7. Gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Raaf Chocolatier echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang, zullen we alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de verkoop via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen. 


 

ARTIKEL 11    KLACHTEN

 

 1. Indien Consument onverhoopt een klacht heeft over via de webshop bestelde producten dan kan de klacht telefonisch of per mail kenbaar gemaakt worden. Zie de contactgegevens onderaan deze Algemene Voorwaarden.

 2. Raaf Chocolatier geeft zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, reactie op de klacht. Als het nog niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Raaf Chocolatier binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


 

ARTIKEL 12    PERSOONSGEGEVENS

 

 1. Raaf Chocolatier behandelt bestelgegevens en klantinformatie vertrouwelijk en geeft of verkoopt klantgegevens niet door aan derden die niet bedrijfsmatig verbonden zijn aan Raaf Chocolatier. 

 2. Chocolaterie verwerkt persoonsgegevens van Consument conform de Privacyverklaring. Deze is te vinden op onze website. 


 

ARTIKEL 13    SLOTBEPALING

 

 1. Op Overeenkomsten tussen Raaf Chocolatier en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Raaf Chocolatier gevestigd is.   

 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 4. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


 

CONTACTGEGEVENS

 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


Telefoonnummer:
+31 6 81088629

E-mailadres:
info@raafchocolatier.com

 

Loenermark 584

1025TZ Amsterdam

Website:
https://www.raafchocolatier.com/

Below you will find the General Terms and Conditions. These are always applicable when you place an order via our Website. The General Terms and Conditions contain important information for you as a Consumer. Therefore, please read them carefully.

ARTICLE 1 DEFINITIONS

1.  In these terms and conditions, the following terms shall have the following meanings: General Terms and Conditions: these present General Terms and Conditions.

2. Additional Agreement: an Agreement in which the Consumer acquires products, digital content, and/or services in connection with a distance Agreement, and these goods, digital content, and/or services are supplied by Raaf Chocolatier or by a third party on the basis of an arrangement between that third party and Raaf Chocolatier;

3. Consumer: the natural person who does not act for purposes related to his trade, business, craft, or profession;

4. Day: calendar day;

5. Digital content: data produced and delivered in digital form;

6. Durable medium: any tool, including e-mail, that enables the Consumer or Raaf Chocolatier to store information addressed personally to him in a way that facilitates future consultation or use for a period that is tailored to the purpose for which the information is intended, and which allows unaltered reproduction of the stored information;

7. Right of withdrawal: the Consumer's possibility to withdraw from the distance Agreement within the cooling-off period;

8. Raaf Chocolatier: the natural or legal person who offers products to Consumers at a distance;

9. Agreement: the Agreement concluded between Raaf Chocolatier and the Consumer within the framework of an organized system for distance selling of products, where the conclusion of the Agreement is made exclusively or partly by means of one or more techniques of distance communication;

10. Website: the webshop of Chocolaterier Raaf, accessible via https://www.raafchocolatier.com/

ARTICLE 2 APPLICABILITY

1. These General Terms and Conditions apply to every offer from Raaf Chocolatier and to every distance Agreement concluded between Raaf Chocolatier and the Consumer.

Before concluding the distance Agreement, the text of these General Terms and Conditions will be made available to the Consumer.

2. If this is not reasonably possible, Raaf Chocolatier will indicate, before concluding the distance Agreement, how the General Terms and Conditions can be viewed at Raaf Chocolatier and that they will be sent free of charge to the Consumer upon request as soon as possible.

3. If the distance Agreement is concluded electronically, contrary to the previous paragraph and before the distance Agreement is concluded, the text of these General Terms and Conditions can be made available to the Consumer electronically in such a way that the Consumer can easily store them on a durable medium. If this is not reasonably possible, before concluding the distance Agreement, it will be indicated where the General Terms and Conditions can be taken note of electronically and that they will be sent free of charge by electronic means or otherwise at the Consumer's request.

4. In the event that, in addition to these General Terms and Conditions, specific product or service conditions also apply, the second and third paragraphs shall apply mutatis mutandis, and the Consumer may always invoke the applicable provision that is most favorable to him in the event of conflicting conditions.

5. For future orders, Raaf Chocolatier reserves the right to change and/or supplement the General Terms and Conditions at any time.

ARTICLE 3 THE OFFER

1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

2. The offer contains a complete and accurate description of the products, digital content, and/or services offered. The description is sufficiently detailed to enable the Consumer to make a proper assessment of the offer. If Raaf Chocolatier uses images, these are a truthful representation of the products, services, and/or digital content offered. Specific products may vary in color or shape. Raaf Chocolatier cannot be held responsible for deviations in color or shape.

3. Obvious errors or mistakes in the offer do not bind Raaf Chocolatier.

4. Each offer contains such information that it is clear to the Consumer what rights and obligations are attached to the acceptance of the offer.

ARTICLE 4 THE AGREEMENT

1. The Agreement is concluded, subject to the provisions in paragraph 4, at the moment of acceptance by the Consumer of the offer and compliance with the stipulated General Terms and Conditions.

2. If the Consumer has accepted the offer electronically, Raaf Chocolatier will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by Raaf Chocolatier, the Consumer can dissolve the Agreement.

3. If it appears that, in the acceptance or otherwise entering into the Agreement by the Consumer, incorrect data have been provided, Raaf Chocolatier has the right to fulfill its obligations only after the correct data have been received.

4. If the Agreement is concluded electronically, Raaf Chocolatier will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a secure web environment. If the Consumer can pay electronically, Raaf Chocolatier will take appropriate security measures for that purpose. Within the limits of the law, Raaf Chocolatier will be able to ascertain whether the Consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance Agreement. If Raaf Chocolatier, based on this investigation, has good grounds for not entering into the Agreement, it is entitled to refuse an order or request, stating reasons, or to attach special conditions to the execution.

5. Raaf Chocolatier is entitled to engage third parties in the performance of the obligations arising from the Agreement.

ARTICLE 5 EXCLUSION OF RIGHT OF WITHDRAWAL

1. Due to the limited shelf life of chocolate products and applicable hygiene regulations, the Consumer cannot rely on the right of withdrawal, and chocolate products cannot be returned. The right of withdrawal is therefore excluded. Every purchase is final and will not be accepted for return by Raaf Chocolatier.

ARTICLE 6 THE PRICE

1. All prices stated on the Website and in other materials originating from Raaf Chocolatier include VAT and, unless stated otherwise on the Website, other government-imposed levies.

2. Delivery and/or shipping costs are clearly communicated to the Consumer. The costs will be displayed separately in the ordering process. 3. The Consumer is obliged to pay the price agreed upon during the final step of the ordering process and communicated by Raaf Chocolatier in its order confirmation.

4. Obvious errors in the price quotation, such as obvious inaccuracies, can also be corrected by Raaf Chocolatier after the conclusion of the Agreement.

ARTICLE 7 PAYMENT

Payment for ordered products via the webshop of Raaf Chocolatier is possible via the online payment method iDEAL (payment service: Mollie). From the ordering process, the Consumer will be automatically redirected to the electronic payment environment of the bank of choice (iDEAL), where the Consumer can make the payment.

2. Raaf Chocolatier may expand the payment methods in the future. Extensions of the payment options will also be announced on the Website.

3. To ensure secure payment and the security of the Consumer's personal data, transaction data will be transmitted over the Internet with SSL technology. To make a payment with SSL, the Consumer does not need any special software. A secure SSL connection can be recognized by the "lock" in the browser's bottom status bar.

ARTICLE 8 DELIVERY AND EXECUTION

1. Raaf Chocolatier will take the utmost care in receiving and executing product orders.

2. The address provided by the Consumer to Raaf Chocolatier is considered the place of delivery. Incorrectly provided delivery addresses are the responsibility of the Consumer and may give rise to additional costs that will be charged to the Consumer.

3. Orders will be processed and delivered as soon as possible. Raaf Chocolatier strives to deliver the order within the time indicated in the individual order confirmation. Any delay will not give rise to compensation.

4. If a product that is temporarily out of stock is ordered by the Consumer, it will be indicated when the product will be available again. Raaf Chocolatier strives to inform the Consumer of any delays as soon as possible, but no later than within 5 working days via email.

5. If delivery cannot be made on time, Raaf Chocolatier will inform the Consumer of this before the envisaged delivery period expires. If Raaf Chocolatier fails to do so, the Consumer may cancel the order free of charge. In that case, Raaf Chocolatier will refund the purchase price no later than 30 days after cancellation.

6. The risk of damage and/or loss of products is borne by Raaf Chocolatier until the moment of delivery to the Consumer or a pre-designated and Raaf Chocolatier-known representative, unless expressly agreed otherwise. If the quality of the products is insufficient despite the care taken, both the Consumer and the recipient may contact Raaf Chocolatier. A suitable solution will be sought in consultation.

7. Once the products to be delivered have been delivered to the specified delivery address, the risk, as far as these products are concerned, passes to the Consumer. The products must be stored in a dry place, protected from moisture, and outside the refrigerator. The ideal temperature for storing products is (preferably a constant temperature of) 18 degrees Celsius. The products are to be used within 3  weeks after delivery.

8. If the Consumer is not present, the order will be delivered to the neighbors. If this is not possible, a second appointment will be made with the Consumer for delivery.

9. Given the nature of the product, post office box addresses are not accepted.

10. At temperatures or predicted temperatures higher than 21 degrees Celsius, Raaf Chocolatier reserves the right not to deliver chocolate products that could spoil at those temperatures. The Consumer will be informed of this in a timely manner.

ARTICLE 9 CONFORMITY AND WARRANTY

1. Raaf Chocolatier guarantees that the products and/or services comply with the Agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and/or usability, and the legal provisions and/or government regulations existing on the date of the conclusion of the Agreement. If agreed, Raaf Chocolatier also guarantees that the product is suitable for other than normal use.

2. If the delivered product does not comply with the Agreement, the Consumer must inform Raaf Chocolatier of this within a reasonable time after discovery of the defect.

3. If Raaf Chocolatier considers the complaint justified, the relevant products will be repaired, replaced, or reimbursed after consultation with the Consumer. The maximum compensation is equal to the price paid by the Consumer for the product, taking into account the provisions in Article 10 regarding liability.

ARTICLE 10 LIMITATION OF LIABILITY

1. The total liability of Raaf Chocolatier for any damage is always limited to the amount of the last order.

2. Raaf Chocolatier makes every effort to grant access to the website 24/7. However, due to the need for periodic maintenance, updating, or upgrading work, Raaf Chocolatier cannot guarantee uninterrupted access and service to the website. In case of normally acceptable interruptions or malfunctions of access, we will do our utmost to find a solution to the problem as soon as possible. Such normally acceptable interruptions or malfunctions are inherent to sales via the internet. These cannot be considered as shortcomings and will not give rise to compensation.

ARTICLE 11 COMPLAINTS

1. If, unexpectedly, the Consumer has a complaint about products ordered via the webshop, the complaint can be communicated by phone or email. See the contact details at the bottom of these General Terms and Conditions.

2. Raaf Chocolatier will respond to the complaint as soon as possible, but in any case within 7 days after receipt of the complaint. If it is not yet possible to give a substantive or final response, Raaf Chocolatier will confirm the complaint within 7 days after receipt of the complaint and give an indication of when the Consumer can expect a more detailed response.

3. If the complaint cannot be resolved by mutual agreement, a dispute arises that is subject to the dispute resolution procedure.

ARTICLE 12 PERSONAL DATA

1. Raaf Chocolatier treats order data and customer information confidentially and does not disclose or sell customer data to third parties not associated with Raaf Chocolatier in a business manner.

2. Chocolaterie processes personal data of the Consumer in accordance with the Privacy Policy. This can be found on our website.

ARTICLE 13 FINAL PROVISIONS

1. Agreements between Raaf Chocolatier and the Consumer to which these general terms and conditions apply are exclusively governed by Dutch law.

2. Unless rules of mandatory law prescribe otherwise, all disputes that cannot be resolved by mutual agreement will be submitted to the competent Dutch court in the district where Raaf Chocolatier is established.

3. If a provision in these General Terms and Conditions appears to be null and void, this will not affect the validity of the entire General Terms and Conditions. In that case, the parties will determine (a) new provision(s) to replace the void provision(s) to the extent possible and in line with the purpose of the original provision.

4. Additional or deviating provisions to these General Terms and Conditions may not be to the detriment of the Consumer and must be recorded in writing or in such a way that the Consumer can store them in an accessible manner on a durable medium. In these General Terms and Conditions,

5. "in writing" also includes communication by email and fax, provided the sender's identity and the integrity of the email are sufficiently established.

CONTACT DETAILS

If, after reading these General Terms and Conditions, you have any questions, complaints, or remarks, please feel free to contact us in writing or by email.

Phone number: +31 6 81088629

Email address: info@raafchocolatier.com

Website: https://www.raafchocolatier.com/

Loenermark 584

1025TZ Amsterdam

bottom of page